ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Коблівській сільській раді

3. марта 2015 | | Рубрика: Інші документи

 

        Додаток 1 до розпорядження

сільського голови Панича В.М.

            від 27.02.2015 року № 17

 
ПОРЯДОК 
проведення конкурсу  на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування у Коблівській сільській раді

 

І. Загальні положення.

1.1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Коблівської сільської ради (далі – Порядок) розроблено відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169.

Порядок визначає правові та організаційні засади проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Коблівської сільської ради.

1.2. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті сільради (далі — конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.3. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб  місцевого самоврядування у виконавчому апараті ради повинен забезпечувати консти­туційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

1.4. Для проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті сільради:

1.4.1. У своїй діяльності конкурсна комісія керується Конституцією України, Законами України  „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про засади запобігання і протидії корупції”, постановою Кабінету Міністрів України від  15 лютого 2002 року    № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, наказом Головного управління державної служби України від 08.07.11 № 164 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.11 № 930/19668 та цим Порядком.

1.4.2. Очолює конкурсну комісію заступник голови ради. До складу конкурсної комісії входять начальники відділів, а також спеціалісти сільської ради.

1.4.3. На час відсутності секретаря конкурсної комісії (відпустка, відряд­ження, хвороба тощо) його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії.

1.5. Конкурсна комісія розпочинає діяльність з моменту підписання розпорядження про утворення конкурсної комісії.

1.5.1. Зміни щодо складу конкурсної комісії вносяться відповідним розпорядженням сільского голови.

1.5.2. Відповідальність за діяльність та організацію роботи конкурсної комісії несе голова конкурсної комісії .

1.5.3. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання.

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

1.5.4. Голова конкурсної комісії в межах покладених повноважень:

скликає засідання конкурсної комісії;

головує на засіданнях конкурсної комісії;

дає членам конкурсної комісії доручення, обов’язкові для виконання;

затверджує екзаменаційні білети до оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Коблівської сільської ради.

1.6. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

розгляд заяв від кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікацій­ним вимогам до відповідного рівня посади;

проведення іспиту та відбір кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування;

прийняття відповідних рішень за результатами складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування;

визначення переможців конкурсу;

проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит;

складання протоколів конкурсної комісії;

подання керівнику державного органу, в якому проводиться конкурс, рішення конкурсної комісії із зазначенням пропозицій щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду або зарахування до кадрового резерву для прийняття ним відповідного рішення.

1.7. Секретар конкурсної комісії:

забезпечує виконання доручень голови конкурсної комісії;

готує матеріали голові конкурсної комісії про кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення посадових осіб місцевого самоврядування,;

оформляє протоколи конкурсної комісії;

підписує разом з іншими членами конкурсної комісії районної ради “Відомість про реєстрацію кандидатів для проведення іспиту вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті сільської ради та видачу їм аркушів з кутовим штампом для підготовки відповідей”;

підписує разом з іншими членами конкурсної комісії районної ради “Екзаменаційну відомість проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Коблівської сільської ради конкурсною комісією”;

підписує разом з іншими членами конкурсної комісії сільської ради протоколи засідань конкурсної комісії;

1.8. Секретар конкурсної комісії надає кандидатам інформацію щодо відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікацій­­ним рівнем, особливостей умов праці за відповідною посадою та за напрямками роботи.

1.9. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одномудержавному органі, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

1.10. Без конкурсного відбору або стажування можуть також прийматися особи місцевого самоврядування на посади:

віднесені до патронатної служби (радники)

спеціалістів, при переміщенні їх в межах одного органу місцевого самоврядування на рівнозначну або нижчу посаду, з дотриманням вимог законодавства про працю;

посадові особи  місцевого самоврядування, які перебували на відповідних посадах у органах місцевого самоврядування, у тому числі в тих, що ліквідуються, до новостворених органів місцевого самоврядування.

 

ІІ. Умови проведення конкурсу.

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається керівником органу місцевого самоврядування за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

2.3. Особи, які подали необхідні документи до конкурсної комісії для участі у конкурсі, є — кандида­тами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі — кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:   

1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідно рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

ІІІ. Оголошення про конкурс.

3.1. Інформація про проведення конкурсу розміщується на сайті Коблівської сільської ради, або пошируються його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

найменування установи із зазначен­ням її місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається установою;

основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття рішення про призначення осіб згідно з пунктами 1.9., 1.10. цього Порядку в межах одного державного органу конкурс не оголошується.

 

                          ІV. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії районної ради  такі документи:

заяву про участь у конкурсі (додаток до Порядку), в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи  місцевого самоврядування;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

відомості про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоратив­них прав за попередній рік за встановленою формою відповідно до законодавства;

копію першої, другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;

довідку про стан здоров’я;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

4.2. Особи, які працюють у виконавчому апараті районної ради, де оголошено конкурс, і бажають взяти в ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

4.3. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, тощо).

4.4. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не

передбачено законодавством.

4.5. Служба установи перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам чинного законодавства щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченими для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування і передає їх голові конкурсної комісії для розгляду.

 

  1. V. Розгляд документів, поданих претендентами на посаду,

на засіданні конкурсної комісії.

5.1. Конкурсна комісія на засіданні розглядає заяви від кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі, на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування на відповідність встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування  і умовам конкурсу. Результати розгляду документів оформляються протоколом.

5.2. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

5.3. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

5.4. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у службі діловодства.

 

  1. VI. Проведення іспиту та відбір кандидатів.

6.1. Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування проводиться конкурсною комісією сільради, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посади осіб місцевого самоврядування.

6.2. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту про що  повідомляються кандидати про місце і час його проведення.

 6.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування” «Про місцеве самоврядування в Україні» та „Про засади запобігання та протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її відділів.

6.4. Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування проводиться відповідно до  «Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування  у Коблівській сільській раді», затвердженого розпорядженням сільського голови.

6.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть буди рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

6.6. З кандидатами, які успішно склали іспит, проводиться співбесіда, в ході якої вони відповідають на запитання членів конкурсної комісії.

6.7. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

6.8. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву районної ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду в районній раді без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву районної ради

6.9. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.

6.10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів. У разі рівного розподілу голосів вирішаль­ним є голос голови конкурсної комісії. Результати голосування заносяться до протоколу.

У рішенні комісії, що подається керівникові установи, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

6.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії і подається керівникові не пізніше ніж за два дні після голосування. Кожний член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

6.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

6.13. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає голова ради, на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

6.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене кандидатом голові ради, протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

6.15. Рішення голови районної ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

6.16. Члени конкурсної комісії беруть участь у її засіданнях без права заміни.

 

Сільський голова                                                                                           В.М. Панич

 

Повернутися до розпорядження «Про затвердження Порядку проведення конкурсу та порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад у Коблівській сільській раді»

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.