Про затвердження проекту Положення про нагородження Грамотою

4. сентября 2018 | | Рубрика: Регуляторні акти

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 27 серпня 2018 року № 8 XXІV сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження проекту Положення про нагородження
Грамотою та Подякою відділу культури, туризму, освіти,
молоді, спорту та охорони здоров’я,
установ та організацій Коблівської сільської ради
Березанського району Миколаївської області

Відповідно до Положення про відділ культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я (далі-відділ КТОМС та ОЗ), затвердженого рішенням № 02 позачергової ІІ сесії 8 скликання від 06 січня 2017 року, з метою відзначення і заохочення педагогічних працівників та колективів, організацій та установ Коблівської сільської ради, які досягли значних успіхів у виробничій, науковій, духовній та творчій діяльності, високого професіоналізму, вдосконалення порядку їх відзначення відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект Положення про нагородження Грамотою та Подякою відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я установ та організацій Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області (звичайного зразка) (додаток 1).
2. Затвердити проект Положення про нагородження Почесною Грамотою відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я установ та організацій Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області (додаток 2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики.

В.о.голови Коблівської сільської ради С.А.Талоха

Додаток 1
Проект
ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки
відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає перелік установлених відділом культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я (далі – відділ КТОМС та ОЗ) відомчих заохочувальних відзнак, якими нагороджуються працівники відділу, закладів, установ, що належать до сфери його управління, інші працівники сфери освіти, а також вищезазначені особи після виходу на пенсію.
2. У відділі встановлені такі відомчі відзнаки:
1) Подяка відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоровя Коблівської сільської ради;
2) Грамота відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоровя Коблівської сільської ради;
3) Почесна грамота відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоровя Коблівської сільської ради;
3. Нагородження відомчими відзнаками відділу КТОМС та ОЗ (далі – відомчі відзнаки) проводиться:

за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі за підсумками навчального року та високі результати атестації педагогічних працівників;
з нагоди професійних свят;

з нагоди ювілеїв підприємств та установ.

4. Наступне нагородження відомчими відзнаками осіб, які були відзначені державною нагородою, відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації та місцевих органів виконавчої влади, можливе не раніше ніж через три роки після останнього нагородження, за винятком працівників, які виходять на пенсію або результати роботи яких мають важливе міжнародне та загальнодержавне значення.
5. Подяка відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради є відомчою відзнакою, яка запроваджується для відзначення педагогічних працівників, працівників закладів та установ, що належать до сфери управління відділу, інших працівників сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти, мають стаж роботи у зазначеній сфері не менше трьох років за ініціативу та наполегливість, сумлінне виконання службових обов’язків та професійні досягнення, пов’язані з реалізацією державної політики у сфері освіти.
6. Грамота відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради є відомчою відзнакою, яка запроваджується для відзначення педагогічних працівників, працівників закладів та установ, що належать до сфери управління освіти та інших працівників сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти, мають стаж роботи у сфері не менше п’яти років та раніше заохочувались Подякою відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради за плідну педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління.

ІІ. Порядок представлення до нагородження

1. Висунення кандидатур, які представляються до заохочення відомчими відзнаками, здійснюється відкрито за основним місцем роботи і оформляється поданням про нагородження, що має містити інформацію про підстави для порушення клопотання про нагородження (далі — подання).

2. Подання вносяться на ім’я начальника відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради керівниками структурних підрозділів відділу, закладів освіти та установ, що належать до сфери його управління, за основним місцем роботи.

3. Висунення кандидатур керівників підвідомчих установ та організацій, які представляються до заохочення відомчими відзнаками, здійснюється відповідно за ініціативи колегії відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради.

4. Подання подаються до відділу не пізніше ніж за два тижні до запланованої дати нагородження.

5. До подання додаються:
нагородний лист для представлення на відзначення відомчими відзнаками (додаток 1.1), у якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання, із зазначенням назв нагород та відзнак, якими було відзначено претендента на відомчу відзнаку, дати й номера документа, що підтверджує нагородження.
Нагородний лист на кожну особу готується за основним місцем роботи в одному примірнику, оформлюється друкованим текстом на аркушах формату А4 і підписується керівником закладу, установи та головою ради (зборів) трудового колективу (у разі їх наявності). Підписи затверджуються печаткою закладу, установи. Усі графи є обов’язковими для заповнення. Нагородні листи складаються в алфавітному порядку згідно з поданням;
копії документів, що засвідчують нагородження відомчими та іншими відзнаками;
копії відповідних сторінок трудової книжки, де внесено дані про заохочення;
згода осіб, які представляються до заохочення відомчими відзнаками, на обробку їх персональних даних.
Усі документи подаються в одному примірнику.

6. Нагородні листи та інші документи щодо нагородження, подані з порушенням вимог цього Положення, розгляду не підлягають.

7. За достовірність відомостей, зазначених у поданні та нагородному листі, дотримання порядку щодо форми та строків подання всіх документів відповідає керівник, який вносить пропозицію щодо заохочення відомчими відзнаками та підписує нагородний лист.

8. Рішення про відзначення приймає начальник відділу КТОМС та ОЗ, а у разі його відсутності — особа, що виконує його обов’язки.

9. Відзначення відомчою відзнакою проводиться наказом відділу КТОМС та ОЗ.
10. Проект наказу відділу про відзначення відомчими заохочувальними відзнаками готується методистом по роботі з кадрами методичного кабінету.

ІІІ. Порядок вручення відомчих відзнак

1. Відомчі відзнаки вручаються в урочистій обстановці начальником відділу або за його дорученням керівниками структурних підрозділів відділу КТОМС та ОЗ, закладів та установ, що належать до сфери управління відділу.
2. У трудовій книжці та особовій справі нагородженого робиться запис згідно з чинним законодавством.
3. У разі втрати відомчої заохочувальної відзнаки її дублікат не видається.

В.о.начальника відділу КТОМС та ОЗ О.Ю.Олефіренко

Додаток 1.1
до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки відділу КТОМС та ОЗ
(пункт 5 розділу ІІ)
НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________

2. Посада і місце роботи, служби _____________________________________

3. Число, місяць, рік і місце народження

4. Стать __________________________________________________________

5. Освіта __________________________________________________________

6. Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________

7. Які має державні та відомчі нагороди (дата та номер
підтвердного документа) ____________________________________________

8. Місце проживання _______________________________________________

9. Загальний стаж роботи____________________________________________

10. Стаж роботи в даному колективі __________________________________

11. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у
сфері освіти та науки _______________________________________________
Кандидатура _________________________________________ рекомендована
зборами (радою, правлінням) колективу (найменування підприємства, установи, організації тощо, дата обговорення, номер протоколу) __________

__________________________________________________________________
Представляється до _________________________________________________
(вид нагороди)

Керівник підприємства, Голова ради
установи, організації (зборів) колективу
_____________________________ _____________________________
(П.І.Б., посада) (П.І.Б., посада)
М.П.
«___» _________ 20__ року

Додаток 2
Проект

ПОЛОЖЕННЯ

про нагородження Почесною грамотою відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я

І.Загальні положення

1.1.Почесною грамотою відділу КТОМС та ОЗ Коблівської сільської ради
(далі – Почесна грамота) відзначаються працівники, колективи закладів, що входять до сфери його управління, за значні особисті досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти, навчання і виховання підростаючого покоління, за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, упровадження сучасних методів навчання і виховання молоді.

1.2.Почесною грамотою нагороджуються особи, які пропрацювали в галузі освіти не менше 5 (п’яти) років.

1.3.Почесною грамотою можуть бути нагороджені громадяни, які не працюють в галузі освіти, за сприяння розвитку освіти Коблівської сільської ради громади, плідну благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

1.4.Почесною грамотою можуть бути нагороджені за нові заслуги неодноразово, але не раніше, ніж через два роки після останньої заохочувальної відзнаки, окрім випадків, коли нагородження пов’язане з відзначенням за перемоги у фахових конкурсах, змаганнях.

1.5.Нагородження Почесною грамотою проводиться:

за значні досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти, навчанні та вихованні підростаючого покоління;

за підсумками навчального року та високих результатів атестації працівників;

з нагоди ювілейних дат заснування закладів освіти. Уперше вони відзначаються в 50-ту річницю. Наступні відзначення ювілейних дат закладів освіти проводяться не раніше, ніж через 25 років;

з нагоди святкування професійних свят працівників освіти і науки;

з нагоди святкування ювілейної дати від дня народження особи, що подається до нагородження заохочувальною відзнакою;

за перемоги у фахових конкурсах, змаганнях.

1.6.Педагогічні працівники, учні (вихованці) яких посіли призові місця на конкурсах, змаганнях на рівні Коблівської громади, що були проведені відділом КТОМС та ОЗ Коблівської сільської ради вносяться до подання начальнику відділу КТОМС та ОЗ за підсумками навчального року.

ІІ. Порядок представлення до нагородження

2.1.Подання про нагородження Почесною грамотою вносять начальнику відділу КТОМС та ОЗ Коблівської сільської ради керівники закладів освіти, що входять до сфери його управління, та голови журі фахових конкурсів, змагань.

2.1.1.Клопотання про нагородження перед відділом КТОМС та ОЗ порушується атестаційними комісіями, трудовими колективами, де працюють особи за основним місцем роботи. Висунення кандидатур здійснюється гласно, за основним місцем роботи особи, яку представляють до відзначення. Клопотання може здійснюватись також з ініціативи органу управління освітою та громадських організацій. При цьому повинна враховуватись думка трудового колективу та відповідного органу виконавчої влади, якому підпорядковані заклади освіти, установи, підприємства та організації, де працює кандидат на нагородження за основним місцем роботи.

2.1.2.Клопотання щодо нагородження осіб за підсумками навчального року та атестації педагогічних працівників подаються до відділу КТОМС та ОЗ.

2.1.3.Клопотання щодо нагородження осіб та трудових колективів закладів освіти, установ і організацій освіти і науки з нагоди ювілейної дати та з нагоди професійних свят працівників освіти подаються до відділу КТОМС та ОЗ не пізніше, ніж за два місяці до ювілейної дати.

2.2.У клопотанні про нагородження вказуються:

прізвище, ім’я та по батькові особи із зазначенням посади;

подія, до якої пропонується відзначення, дата та місце проведення нагородження;

заслуги, за які пропонується відзначення Почесною грамотою.
2.2.1. Одночасно з клопотанням подаються такі документи:
— довідка-подання встановленого зразка (додаток 1), у якій визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання щодо нагородження Почесною Грамотою.
Довідка-подання на кожну особу готується в одному примірнику, оформлюється друкованим текстом на одному аркуші формату А-4 з обох боків і підписується керівником закладу освіти та головою ради (зборів) колективу. Підписи затверджуються печаткою закладу освіти. Усі графи є обов’язковими для заповнення. Форма довідки-подання не змінюється. Довідки-подання складаються в алфавітному порядку згідно з клопотанням;
— завірена керівником закладу освіти копія трудової книжки із сторінками, де внесено дані про нагородження.
Усі документи подаються в одному примірнику.

2.3.У разі невідповідності поданих документів пункту 2.2 цього Положення вони не розглядаються і назад не повертаються.

2.4.Керівники закладів, яким надано право вносити подання про нагородження Почесною грамотою, несуть персональну відповідальність за неухильне додержання вимог цього Положення та достовірність указаної у документах інформації про кандидата на нагородження.

2.5.Згідно з наказом начальника відділ КТОМС та ОЗ забезпечує належне оформлення Почесної грамоти.

2.6.Нагородження Почесною грамотою здійснюється наказом начальника відділу КТОМС та ОЗ Коблівської сільської ради, відмітка заноситься до трудової книжки відзначеного.

ІІІ. Порядок вручення Почесної грамоти відділу КТОМС та ОЗ Коблівської сільської ради:

3.1.Вручення Почесної грамоти проводиться в урочистій обстановці начальником відділу КТОМС та ОЗ або за його дорученням, керівниками закладів.

3.2.Дублікат Почесної грамоти не видається.

3.3.Особи, винні в порушенні цього Положення, є відповідальними у встановленому законодавством порядку.

В.о.начальника відділу КТОМС та ОЗ О.Ю.Олефіренко

Додаток до пункту 2.2..
Положення про нагородження
Почесною грамотою відділу КТОМС та ОЗ

ДОВІДКА-ПОДАННЯ

1. Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________

2. Посада і місце роботи, служби _________________________________________________

3. Число, місяць, рік і місце народження ___________________________________________

4. Стать _________________

5. Освіта ____________________________________________

6. Науковий ступінь, учене звання ________________________________________________

7. Які має державні та відомчі нагороди (дата та номер підтвердного документа)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

8. Місце проживання ________________________________________________________________

9. Загальний стаж роботи _______________________________________________________________

Стаж роботи в даному колективі _______________________________________________________________

10. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у галузі освіти та науки України ________________________________________________________________________________________________________________________________

Кандидатура ________________________________________ рекомендована зборами (радою, правління) колективу ___________________________________________________
(найменування підприємства,
________________________________________________________________
установи, організації тощо, дата обговорення, номер протоколу)

Представляється до ____________________________________________________________
(вид нагороди)

Керівник закладу освіти, підприємства, установи, організації
_______________________________
(підпис, ПІБ)

Голова ради (зборів) колективу

_______________________________
(підпис, ПІБ)

М.П.

________________ 20__ року

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.